Akdeniz Üniversitesi

banner

Web Sayfası Hazırlama Yönergesi

AKDENİZ  ÜNİVERSİTESİ

Web Sayfası Hazırlama Yönergesi

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı;  Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) aracılığıyla akademik ve idari birimlere sağlanan web alanlarının kullanımına ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Akdeniz Üniversitesi tarafından akademik ve idari birimlere sağlanan web alanı ve veri tabanı hizmetleriyle bunların güvenli bir şekilde kullanılması için uyulması gereken kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin (h) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen:

a) Birim(ler) : Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki  akademik ve idari birim(ler)i,

b) BİDB : Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

c) Web Sorumlusu : Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili birimi tarafından görevlendirilen ve BİDB’ ye resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi,

d) Web Alan : Akdeniz Üniversitesi Web Sunucuları üzerinde her bir birim için ayrılmış olan bölümleri, ifade eder.

Web sorumlusu

Madde 5 - (1)  Akademik ve idari birimlerdeki web sorumluları, hazırlamakla yükümlü oldukları web alanlarından ve içeriğinden sorumludurlar.

(2) BİDB’ye, ilgili birim tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda, birimlerin belirtilen web sorumlusuna  kullanıcı adı ve şifresiyle web alanlarına erişim yetkisi verilir.

Web alanı kullanım esasları

Madde 6- (1) Web alanı kullanımı konusunda kendisine yazılı yetki verilen web sorumlusu;

a) Hizmet hakkının yalnız kendisine ilişkin olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin  şifresini ve kullanıcı adını başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme kuşkusu dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendilerinin olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder.

b) Kendisine tanınan web alanında yayınlanan tüm yayımların kendisine/birimine ait olduğunu, BİDB’nin hiçbir biçimde sorumlu olmadığını kabul eder.

c) Kendisine tanınan web alanı  içerisinde toplumu ve kişileri rahatsız edici, kişilik haklarına saldırı, yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı amaç güden etkinliklerde  bulunamaz. Bu konuları içeren sitelere link veremez.

d) Kendisine tanınan web alanında ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı sponsor reklamları ile ‘logo’ ve ‘banner’ tarzı linklerine yer veremez.

e) Kendisine tanınan web alanında izinsiz forum, irc ve benzeri ortamlar oluşturamaz.

f) Kendisine tanınan web alanında iftira ve karalama içerikli dokümanın üretimi ve dağıtımını yapamaz.

g) Kendisine tanınan web alanında açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerine zarar vermeye, kişisel bilgilere erişmeye, başkalarına ilişkin çalışmaları bozmaya ve zarar vermeye yönelik çalışmalarda bulunamaz

h) Kendisine tanınan web alanı üzerindeki verilere ilişkin yedekleme işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

ı) Kendisine tanınan web alanında yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluğunu üstlenir. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette dokümanın dağıtımını yapamaz.

Web sorumlularının hak ve sorumlulukları

Madde 7 – (1) Web sorumlusu ilgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu Yönergede  yer alan kurallara  uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve yönetimsel (idari) işlemlerden kendileri sorumlu olurlar.

Birimlerin yetki ve sorumlulukları

Madde 8 – (1) Üniversitemize bağlı bulunan tüm birim (Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Merkez Müdürlükleri, Eşgüdüm Başkanlıkları ve İdari Yönetim Birimleri) yetkilileri, kendi Web Sorumlularının bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alırlar

Uygulama ve yaptırım

Madde 9 – (1) Akdeniz Üniversitesi Web Alanını kullanıma sunan Birimler, yukarıda yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar;

a) Web Sorumlusu sözlü ve yazılı olarak uyarılır,

b) Web Sorumlusuna ayrılan kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır,

c) Soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır.

Diğer hususlar

Madde 10 – (1) BİDB, sektörde meydana gelebilecek yasal gelişmeler ve bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kullanım kurallarına  ilişkin yeni düzenlemeler yapabilir.

Yürürlük

Madde 11 – (1) Bu Yönerge, Akdeniz Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – (1)  Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

__________________________________________________

19.07.2007 tarih ve 07/89 sayılı Senato Kararıyla kabul edildi.

interAnaliz.com Antalya da web tasarım hizmetleri sunmaktadır.
Kaynak: Web Sitesi Hazırlama Yönergesi (fotofilm.akdeniz.edu.tr)

Sayfa Özeti: Web Sayfası Hazırlama Yönergesi

Anahtar Kelimeler: